call girl in tеl аviv

Thеу are thе highеѕt ԛuаlitу in thе country in tеrmѕ of thе ԛuаlitу оf thе еѕсоrtѕ who wоrk fоr escort ѕеrviсеѕ аnd bесаuѕе of thе ԛuаlitу оf thе рорulаtiоn thаt invitеѕ thеѕе services. Tеl Aviv, Iѕrаеl’ѕ ѕесоnd largest city аnd оnе of thе mоѕt visited cities in Iѕrаеl, аttrасting tоuriѕtѕ frоm аll оvеr the country аnd аbrоаd, and ѕоmе naturally want to bе раmреrеd with аn escort or саll girls in thеir hotel room. Wе аrе here, аt Oligаrсh Escort Sеrviсеѕ, рrоvidе еѕсоrtѕ fоr any occasion and for any рurроѕе, whether уоu аrе lооking fоr a classic accompaniment amazing girl, thаt mеаnѕ, that оnе оr more оf оur еѕсоrt girlѕ will accompany уоu tо any business оr ѕосiаl еvеnt уоu want tо attend, or intimate mееting оf fulfillment ѕеxuаl оr еrоtiс fаntаѕiеѕ. Aѕ the most quality and еxсluѕivе еѕсоrt agency in thе соuntrу, wе can ѕеnd уоu one of оur tор models, thаt will trеаt you аt уоur rеԛuеѕt. All our escort girlѕ are tор lеvеl mоdеlѕ аѕ уоu can see in оur gаllеrу. Hеrе уоu will find blоndе escort girls with big brеаѕtѕ, ѕlim body, dаrk skin escorts, аѕiаn, rеdhеаdѕ, еlеgаnt, сrаzу, fоr еѕсоrtѕ of mеn аnd couples, and mоrе. Here we hаvе аn еѕсоrt fоr every taste and perversion. Likе tо spend timе in nightсlubѕ of Tel Aviv or pubs thеrе in thе сеntrаl аrеа? Whу not dо thiѕ with a call girl or two, who will mаkе уоur timе mоrе enjoyable аnd .mаkе уоu fееl likе a king

also, you can visit the best sex cams site in Israeli, mysexlive.

israeli escort girl

 ?What еlѕе iѕ special about еѕсоrt ѕеrviсеѕ in Tel Aviv аnd оur раrtiсulаr

In a wоrd … availability. Almоѕt аnу escort, thаt you саn choose frоm our gаllеrу уоu саn hаvе аt уоur hоmе or in a hоtеl, provided уоu аrе lосаtеd in Tеl Aviv, in lеѕѕ thаn an hоur. We knоw уоu аrе hot аnd hоrnу and dеаd already tо hаvе some ѕеx, so wе knоw hоw important it is to arrive on timе аnd fаѕt, after уоu make a rеѕеrvаtiоn. Wе assure уоu thаt wе will mаkе every effort tо аrrivе оn timе аnd nоtifу уоu if wе’ll be late in light of some соnѕtrаintѕ. It is nоt unсоmmоn in оur escort аgеnсу, that thе girl соmеѕ tо thе сuѕtоmеr fоr the еnсоuntеr of аn hоur аnd because оf оur еѕсоrt girls аrе so рrеttу аnd ѕеxу, аnd рrоvidе еxсеllеnt ѕеrviсе, ѕо the сuѕtоmеr саlling uѕ аnd ѕеtѕ another hоur with hеr. Sо, if this happening with thе escort that уоu have chosen, аnd уоur mееting is delayed, then оf соurѕе we will nоtifу уоu when уоu саn meet her or уоu will bе аblе to select another escort, whiсh, wе are соnfidеnt, will spoil уоu аѕ уоu dеѕеrvе, аnd аѕ you imаginеd.

Romantic escort girl

פורסם בקטגוריה escort girl, escorts girl | עם התגים , , | להגיב

נערות ליווי שובבות

דירה דיסקרטית  | דירות דיסקרטיות

המון אגדות עם מספרות על החד-קרן, היוניקורן. אותו יצור פלאי שנראה כמו סוס לבן מכונף, שעל מצחו מתנוססת קרן ארוכה. אגדות עוסקות בחיפוש אחר אותו יצור פלאי, חיפוש שהעסיק דורות של אבירים שהקדישו את חייהם לחיפוש של משהו שלא ניתן להשיגו.

זיווה היתה היוניקורן שלי. הכרנו באוניברסיטה, ואני נמשכתי מאוד לחוכמה שלה, לאינטליגנציה ולמבט הטוב והרך של העיניים שלה. העובדה שהיא היתה סקסית בטירוף רק הגבירה את המשיכה. התחלנו להתקרב ואז עשיתי את הטעות הגדולה.

ברוב מערכות היחסים בין גברים לנשים יש איזה רגע חמקמק שבו הכל מוכרע. האם המערכת תתקדם לכיוון של קשר רומנטי, או שהיא תעלה על השביל המוכר והשנוא של ידידות אפלטונית. עם זיווה אני פספסתי את הנקודה הזאת. הכל היה מושלם, אבל הפכנו לידידים. ידידים טובים, מאוד טובים, אבל לא מה שרציתי, לדעת על שירותי ליווי בדמיון הכחול שלי…

היינו מבלים שעות וימים יחד. נרשמנו לקורסים ביחד, וכל אותו הזמן היא מלאה את הפנטזיות שלי. היינו מכינים עבודות יחד והייתי מוצא את עצמי מהרהר באפשרות להפשיט אותה. היא הייתה מספרת לי גם על הגברים בחייה, ואני הייתי בוער מקנאה ומקשיב. מנגב את הדמעות ומחבק כשהיה צריך, שמח איתה בשמחות שלה. באחת הפעמים האלו התנשקנו, נשיקה צרפתית וספונטנית. נשיקה שהיו בה יותר כאב ואלכוהול מאשר תשוקה אמיתית. עצרנו את עצמנו. לא רציתי שניסחף לתוך דבר כזה סתם מתוך סערת רגשות. זה לא שהייתי נזיר במשך כל התקופה הזאת, אבל היא תמיד הייתה שם בפנטזיות ובחלומות.

היה גם לילה בלתי נשכח אחד. לילה שהפך למעין אירוע מכונן בחיים שלי. קבענו ללמוד. היינו צריכים לסיים איזה תרגיל גדול. הגעתי אליה אחרי כמעט 24 שעות של עבודה רצופה, ואחרי חצי שעה פשוט נרדמתי. היא עזרה לי להגיע למיטה שלה. אחרי כמעט שעתיים שישנתי, התעוררתי לקול צחוק ושיחה ערה שהתנהלה בסלון. זיווה ישבה עם השותפה החדשה שלה, וניהלה שיחת בנות מעניינת על שירותי ליווי וכמובן על איך זה להיות נערות ליווי וכמה כיף זה יכול להיות…

הן דיברו על כל מה שקשור לסקס. בנים, תנוחות, גדלים וסיטואציות. שתיתי בצמא כל מילה שלהן. אני חייב להודות שחלק ממה ששמעתי שם מאוד עזר לי אחר כך עם בנות המין היפה. בשלב מסוים הן דיברו על הפנטזיות שלהן. מאיה השותפה דיברה על זה שהיא מתה להיות עם בחורה. זיווה גילתה לה מה הן הפנטזיות שלה.

היה לי מאוד קשה להירדם באותו הלילה. השיחה הזאת חירמנה אותי ברמות מטורפות. נשארתי בחדר, לבדי עם זיקפה אדירה ושתקתי. אחרי הרבה זמן, כשזיווה באה לישון לידי (זה משהו שהיה קורה מדי פעם, ואף פעם לא קרה כלום) וידאתי שהיא נרדמה והלכתי לפרק את עצמי.

עבר זמן, הלימודים הסתיימו ואני קיבלתי הצעה לעבודה בחו"ל. נסיעה לשלוש שנים לפחות, כמעט בלי חופשות בארץ. בערך חודש לפני הנסיעה קבעתי עם זיווה להיפגש. משהו סולידי, אצלה בדירה. הרגשתי שזאת ההזדמנות שלי. אני אנסה לעשות משהו מיוחד ומטריף. אני אגשים לה את הפנטזיות שלה, כמו ששמעתי אותה מספרת עליהן, ואשים קץ לייסורים שלי. אולי בסוף אצליח להשיג את הבלתי מושגת. נערות ליווי

הגעתי אליה לדירה. הלב שלי פעם מהתרגשות כל הדרך. לא יכולתי לחשוב על כלום. הראש שלי היה מלא במחשבות עליה, על החזה הזקוף והמדהים שלה. על התחת העגול והסקסי שתמיד שיגע אותי מהג'ינס שלה. הגעתי אליה לדירה, דפקתי בדלת והיא פתחה לי. לבושה בשרוואל ארוך, וטי שירט פשוטה. הפטמות שלה בלטו ולא התירו מקום לספק באשר להעדרה של חזייה. התנפלתי עליה כמו נשר על ארנבת.

הפנטזיה הכי גדולה שלי, זיווה סיפרה, זה שגבר כאילו יאנוס אותי. מאיה לא הבינה אותה. אני רוצה שיחזיק אותי חזק, שישתלט עלי. אני רוצה להרגיש כאילו הוא לא עומד בפני, כאילו הנוכחות שלי מוציאה אותו משיווי משקל. ועשית את זה פעם? לא. השיבה זיווה. לא מצאתי מישהו מתאים לזה. זה לא שבא לי לקבל מכות, רק שיהיה אגרסיבי מספיק כמו מיטב שירותי הליווי שאפשר למצוא היום בהרבה דירות דיסקרטיות ברחבי תל אביב.

הידיים שלי עטפו אותה בחוזקה, וקירבו אותה אלי. היא הביטה בי במבט משתאה. לא מבינה מה קורה לה. בלי שהיא תוכל להגיב, תלשתי ממנה את החולצה שלה. "מה אתה עושה?" השאלה שלה נותרה באוויר, בשעה שהיא ניסתה למנוע ממני מלהתקרב לפטמות שלה. "אני הולך לזיין אותך" לחשתי באוזן שלה, "בין אם זה מוצא חן בעינייך ובין אם לא". סמכתי על עצמי שאדע לזהות אם זה יחרוג מגבולות של משחק. הייתי מוכן לקחת את הסיכון הזה. היא ניסתה להדוף אותי, אבל ללא הצלחה. הייתי חזק יותר, ונחוש יותר. משכתי אותה לכיוון חדר השינה.

הטלתי אותה על המיטה, והפרדתי אותה מהשרוואל הקליל שהיא לבשה. היא שרטה אותי והשאירה קצת סימנים אדומים על הידיים שלי, אבל בעיניים שלה לא היה פחד. נראה היה שהיא משתלבת במשחק. קרעתי מהגוף שלה את התחתונים, הבד נכנע לי בצריחה ורק הגומי נשאר סביב המותניים שלה. מעין מזכרת. שלחתי יד, וגיליתי שממש לא טעיתי. היא הייתה רטובה מאוד. ממש נוטפת. הרגשתי את הרטיבות שלה אפילו על החלק הפנימי של הירכיים שלה. אחרי כמה שניות הריח שלה פשוט מילא את החדר. לא הייתי צריך יותר מזה כדי לדעת שאנחנו בדרך הנכונה.

שלפתי את הזין מתוך המכנסיים שלי. היא ניסתה לחמוק ממני ולזוז, אבל החזקתי את הרגליים שלה בכוח. פיסקתי אותן והחזקתי אותה ככה. נשכבתי עליה, משתמש בגוף שלי כדי להצמיד אותה למיטה.

מצאתי את דרכי בקלות. הכוס שלה היה כל כך רטוב, שהזין שלי פשוט החליק לתוכה. חדרתי אליה עמוק וחזק. התחלתי לזיין אותה, תוך שאני מחזיק אותה בפרקי ידיה. השדיים שלה נעו וקפצו, נשמע הרעש המוכר והמגרה כל כך של גוף פוגש בגוף. היא התחילה להזיז את האגן שלה מתחתיי והפסיקה לעשות סימני התנגדות.

ואז היא התחילה לגנוח. גניחות קולניות, רמות. זה היה כל כך מגרה. אני החזקתי את השדיים שלה, וליקקתי את הפטמות, והיא חיבקה את הכתפיים שלי, מצמידה אותי אליה יותר ויותר. הרגשתי את המתח נבנה בגוף שלה. איך הבטן מתרוממת, והידיים שלה נשלחות לעבר הגב שלי, כדי להיצמד עוד ועוד. העיניים שלה היו עצומות במאמץ מרוכז. יכולתי להרגיש את ההתכווצויות שלה סביב הזין, וכמובן לשמוע את הגניחות החזקות שלה, שנדמה שהרעידו את קירות הבית.

היא גמרה. כל כך סקסית, כל כך מגרה. החזה שלה עלה וירד, עם הנשימות הכבדות שלה. היא החזיקה אותי, וכל גופה רעד. "איזו גמירה מעולה" היא לחשה לי. העיניים שלה היו עצומות, והיא לא ראתה את יואב נכנס לחדר שלה.

"הפנטזיה השנייה שלי", זיווה המשיכה, "היא שני גברים. אני רוצה שהם יענגו אותי, שהם יסגדו לי כמו אלה ושאני אוכל לגרום להם ליהנות. אני רוצה שהם כאילו יתחרו על הגוף שלי, ויתאמצו בשבילי". תדרכתי את יואב מבעוד מועד מתי להגיע, והוריתי לו שייכנס רק אם הוא בטוח שהדברים מתנהלים לפי התכנית שלי. ידעתי שהוא הטעם שלה, כיוון שהיא טרחה להודיע לי פעם שהיא הייתה יותר משמחה לעשות לו טובה.

עכשיו הוא נכנס לחדר, היא הייתה כאמור עם עיניים עצומות. מנסה להחזיר לעצמה את הנשימה. יואב התפשט במהירות, והתקרב לראש שלה, כשבכל הזמן הזה אני ממשיך לזיין אותה. זיווה פקחה את עיניה, רק כדי לראות את הזין של יואב מולה. היא פלטה קריאה קלה של בהלה, אבל אחרי שנייה התפשט חיוך רחב על הפנים שלה. היא משכה את הזין של יואב לתוך פיה והתחילה למצוץ לו.

בנקודה הזאת כבר לא יכולתי להתאפק יותר. השתוללתי עליה בלי שליטה, הידיים שלי אוחזות בתחת שלה בכוח. גמרתי כמו מטורף, בעצמה שלא ידעתי שאני מסוגל בכלל להגיע אליה. בכל הזמן הזה, היא המשיכה למצוץ לו, כשהעיניים שלה נעוצות בעיניים שלי, והמבט שלה פשוט זוהר.

אני הטלתי את עצמי על כיסא ליד המיטה, מנסה להחזיר לעצמי את הנשימה. יואב גמר על החזה שלה, ממלא אותה בזרע שלו, והיא נראתה פשוט מרחפת. נהנית מכל רגע.

יואב נשכב על המיטה בעייפות וזיווה קמה למקלחת. היא חזרה די מהר, עירומה לגמרי. כל כך סקסית ומגרה עם השיער הרטוב, והעור המבריק שלה. היא נראתה עליזה ומלאת מרץ. "מה אתם שוכבים ככה כמו מתים, אנחנו רק התחלנו". היא בישרה לנו. בלי להרבות במלים היא כרעה על ברכיה ובעשר אצבעות התחילה להחזיר את החיים לזין של יואב.

האצבעות הארוכות והיפות שלה טיילו עליו, כשביד השנייה היא לשה את הביצים שלו. התנועות שלה היו אטיות ומקסימות. הזין שלו התעורר והתקשה בידיים שלה, והיא הכניסה אותו לתוך פיה. המראה שלה מוצצת היה בלתי יתואר. כל כך התגריתי מהתנועות הארוכות שלה. מתנועה הזאת של הלחיים פנימה, לסגור על הזין שחודר לפה. הלשון שמדי פעם מציצה לליקוק ארוך ויסודי.

יכולתי לראות מהמקום שלי את הכוס שלה קורא לי, מציץ אלי מבין הפלחים של התחת העגול והמדהים שלה. התמקמתי בין הרגליים שלה, מקרב אותה אלי. הלשון שלי התחילה לצייר מעגלים על הדגדגן שלה, מתפתלת סביבו, מדי פעם שאבתי אותו לפה שלי. האצבעות שלי טיילו בתוכה, והתענגתי על הטעם שלה. כששתי אצבעות בתוך הכוס הרטוב והמוצף שלה, ואצבע נוספת בתחת שלה יכולתי לשמוע אותה גונחת שוב. יואב לש את השדיים שלה, גרם לפטמות שלה להזדקר ולהתקשות.

הזין שלי עמד בטירוף והחלטתי שאני צריך לזיין אותה שוב. עמדתי על ברכי מאחוריה. ליטפתי את התחת שלה, וחדרתי לכוס שלה במכה אחת. חדרתי עמוק, מילאתי אותה עם הזין שלי. היא הוציאה את הזין של יואב מתוך הפה שלה, והתחילה לגנוח. היה ברור שהיא מתקשה לתפקד כשזין תקוע לה עמוק כל כך. היא שיחקה בזין של יואב, שנראה היה שגם הוא מאוד מגורה מהסיטואציה.

טלטלתי את הגוף שלה בכוח, כשהיא סופגת את העוצמה של הגוף שלי כשאני מזיין אותה. פתאום, בלי אזהרה מוקדמת, יואב משך אותה ממני, ופשוט הלביש אותה על הזין שלו כשהיא מעליו. זיווה פלטה אנחה ארוכה, תוך שהיא מתחילה לעלות ולרדת על הזין הקשה של יואב. נישקתי לה את הצוואר מאחור, הידיים שלי על השדיים שלה, מדי פעם פוגשות את הידיים של יואב שגם הוא מטייל על הגוף שלה. הגניחות שלה הפכו להיות יותר ויותר קולניות. התנועות שלה הפכו להיות יותר ויותר חזקות. מבין הגניחות והצעקות שלה יכולתי לשמוע אותה מודיעה שהיא גומרת.

היא התנשפה עוד כמה רגעים, ואז התחילה לנוע בחושניות מעל יואב. ממש רקדה לו על הזין. היא הושיטה את היד שלה לאחור לכיוון הזין שלי, וככה היא רקדה בינינו. הנחתי את האצבע שלי על התחת שלה. בוחן את התגובה שלה. היא המשיכה לרקוד, והאצבע התחילה לחדור באיטיות לתוכה. יכולתי להרגיש את הזין של יואב ממלא את הכוס שלה. צירפתי עוד אצבע, כהכנה לבאות. זיווה לא הראתה סימני התנגדות, להפך. נראה היה שמבחינתה יכולנו להמשיך ככה לנצח.

אחרי שהרטבתי אותה מספיק, החדרתי באטיות את הזין שלי לתחת שלה. זיווה קפאה במקומה. מאפשרת לי לחדור אליה באיטיות. בינתיים יואב מצץ את השדיים שלה. חדרתי אליה עמוק, נהנה מהתחושה של התחת שלה ששואב את הזין שלי פנימה. עכשיו הגניחות שלה הפכו למשהו שיכל בקלות להיחשב כמפגע סביבתי. מין תערובת משונה של תשוקה, כאב והנאה. החזקתי אותה בכתפיים שלה, והתחלתי להגביר את הקצב. כל כניסה שלי סוחטת ממנה עוד אנחה ועוד צעקה. יואב נותר ללא תנועה. לא היה צורך בזה, כי אני הזזתי אותה בשביל שנינו.

עכשיו זיווה הייתה ממש באקסטזה. היא נעצה ציפורניים בחזה של יואב, וכל הגוף שלה רעד. היא נכנסה למין שרשרת של אורגזמות. הויבראציות שלה היו מדהימות ומענגות. יואב התחיל להיאנח בקול, ואחרי כמה שניות גמר בתוכה. לי זה לקח רק עוד כמה שניות, ומטחים אדירים של זרע עפו מהזין שלי.

נשכבנו שלושתנו מחוסרי נשימה על המיטה שלה. יואב קם אחרי דקות, נישק אותה התלבש והלך. התפקיד שלו בסרט הזה הסתיים. זיווה פנתה אלי חיבקה ונישקה אותי. "זה היה מדהים" היא אמרה, ואז הוסיפה תוך חבטה על החזה שלי, "אתה חייב לי תחתונים חדשים. אתה יודע כמה אהבתי את אלו שקרעת?"

זה היה סופה של ידידות מופלאה. החודש שנותר עד לנסיעה שלי עבר בעיקר במיטה שלה ושלי. כמו זוג ארנבות מיוחם לא ידענו שובע אחד מהשנייה. בסופו של דבר מצאתי את היוניקורן שלי.

* קוקסינליות זה הקטע שלך? לחץ כאן.

פורסם בקטגוריה כללי | להגיב